Đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng phân bón

Nhìn chung hiện nay, công nghệ sản xuất phân bón ở Việt Nam vẫn còn đơn giản, chưa bắt kịp sự phát triển của các nước trên thế giới dẫn đến sức cạnh tranh thấp.