Phòng trừ bệnh thán thư hại điều

Cây điều dễ trồng, không kén đất, phù hợp với điều kiện địa hình dốc, khô hạn; chi phí và công chăm sóc lại không đòi hỏi cao, nên thích hợp với người ít vốn.