Gạo thơm Bối Khê - sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thanh Oai

Sản phẩm gạo thơm Bối Khê của chúng tôi tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP đợt đầu năm 2019, đến năm 2022 thì đánh giá lại đều đạt chuẩn 4 sao.