Cần khẩn trương lên kế hoạch hành động tái hoang dã tại Việt Nam

Tái hoang dã là phương pháp quan trọng để phục hồi và bảo vệ đa dạng sinh học tại Việt Nam, nâng cao chức năng hệ sinh thái, thúc đẩy phát triển bền vững.