Hà Nội: Siết chặt quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử

Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định các nội dung phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.